استفاده از کارواش نانو در محل

  • یک ماه پیش
استفاده از کارواش نانو در محل
برای استفاده از کارواش نانو در محل ابتدا با کارواش تماس تلفنی گرفته می شود. از طرف کارواش ، کارواش نانو بخار به محل مورد نظر همراه با کادر ارسال می شود. برای استفاده از کارواش نانو ابتدا مواد نانو به صورت کامل بر روی خودرو پاشیده می شود....

کارواش نانو بخار در محل

  • یک ماه پیش
در کارواش نانو از پودر نانو کارواش برای شستشوی خودرو ها استفاده می شود.